Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (online betalingen) - Jan Thiel Tourist Info B.V.

Onze service is erop gericht dat u gemakkelijk, als ware thuis vanaf de bank, tours en activiteiten kunt regelen. Jan Thiel Tourist Info B.V. verzorgt als tussenpersoon het leveren van Ticket(s). Dit doen we online via ons reserverings- en betalingssysteem, waarop u en Tour-aanbieder elkaar vinden.

Gebruikte begrippen

  • “Jan Thiel Tourist Info”, “wij”, “we” of “onze”: Jan Thiel Tourist Info B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
  • Website: de (mobiele) website en app waar de Ticketservice beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Jan Thiel Tourist Info.
  • “Tour-aanbieder”: de aanbieder van producten of diensten, gerelateerd aan toeristische activiteiten, die via onze Website worden aangeboden en afgehandeld.
  • “Klant”, “u”: gebruiker van Website en Ticketservice.
  • “Ticket”: het deelnamebewijs (ticket, voucher) voor de toeristische activiteit, dat u, na ontvangst van uw betaling, via ons ontvangt;
  • “Ticketservice”: de afhandeling van de aankoop van Ticket via websites van Jan Thiel Tourist Info (www.janthieltouristinfo.com) danwel Mermaid Boat Trips (www.mermaidboattrips.com).

Inleiding

Deze algemene voorwaarden – die tussentijds kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die online, via elke mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze Website te gaan, de pagina’s te bekijken en/of gebruik te maken van de Ticketservice erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Jan Thiel Tourist Info B.V. beheert deze pagina’s, alsmede de via Website aangeboden Ticketservice. Deze eigendommen worden u aangeboden voor persoonlijk gebruik alleen tegen de hierna volgende voorwaarden. Voor de relatie met Tour-aanbieder zijn aparte algemene voorwaarden, waarin de commerciële relatie wordt vormgegeven, van toepassing. De Tour-aanbieders hanteren hun eigen algemene voorwaarden en huisregels met betrekking tot de aangeboden product/dienst en de uitvoering ervan; welke disclaimer en beperkingen van aansprakelijkheid kunnen bevatten.

Onze service

Via de Website bieden wij een online platform aan waar Tour-aanbieders reserveringen voor hun producten en diensten kunnen afhandelen. Wij zijn door de Tour-aanbieder gemachtigd om namens deze de verkoop van Tickets te sluiten.

De uiteindelijke koopovereenkomst komt tot stand tussen U en Tour-aanbieder. De algemene voorwaarden van de Tour-aanbieder zijn op die overeenkomst van toepassing. Wij treden uitsluitend op als handelsagent van de Tour-aanbieder bij het leveren van Tickets. Dat betekent dat wij namens de Tour-aanbieder de verkoop van Tickets sluiten via de Website. Wij doen zelf niet aan het (her)verkopen en aanbieden van toeristische activiteiten. Gezien onze rol als tussenpersoon, zijn wij geen partij bij de overeenkomst tussen U en de Tour-aanbieder die via de Website tot stand komt.

Alle aangeboden producten of diensten, alsmede aanbiedingen op de Website zijn onder voorbehoud.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (schrijf)fouten, prijswijzigingen in aanbod en beschikbaarheid.
Onze Ticketservice wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om voor andere doeleinden gebruik te maken van informatie, software, reserveringen, tickets die op of via onze Website worden verzorgd.

Tarieven & betaalwijzen

De tarieven van de Tickets staan in ieder geval aangegeven in de valuta’s EURO of US Dollar.
Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven zijn inclusief BTW/omzetbelasting en/of andere belastingen.
De tarieven zijn per persoon of per groep en zijn afhankelijk van de op het Ticket aangegeven geldigheid of vervaldatum. Bij gebruik van een valutaconversie dient deze uitsluitend ter indicatie en mag niet als accuraat of up-to-date beschouwd worden; de werkelijke tarieven kunnen afwijken.

De via Website gedane reserveringen worden via Jan Thiel Tourist Info afgerekend. Directe betaling aan Tour-aanbieder ontslaat u niet van uw betalingsverplichting jegens Jan Thiel Tourist Info, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

Jan Thiel Tourist Info accepteert onder andere IDeal, Paypal, Mastercard en Visa. Voor betaling via bankoverschrijving dient u een apart verzoek te sturen. Op verzoek van de Tour-aanbieder kunnen servicekosten en belastingen in rekening worden gebracht. Deze worden altijd apart vermeld.

Bij late of deelbetaling door de Klant is Jan Thiel Tourist Info gerechtigd de reservering ongedaan te maken.

Acties in de vorm van ‘Codes’ kunnen eenmalig gebruikt worden tijdens het bestelproces en geven recht op korting op het totale bedrag tenzij anders aangegeven. Codes kunnen niet achteraf worden toegepast. Bij misbruik van codes behoudt Jan Thiel Tourist Info het recht om bestellingen te annuleren.

Tour-aanbieders kunnen u bij bepaalde (niet-terugbetaalbare) tarieven of speciale aanbiedingen verplichten om van tevoren te betalen zonder de mogelijkheid van annulering en terugbetaling. Controleer de (reserverings)gegevens van uw gekozen product of dienst uitvoering voordat u de reservering maakt. U kunt Jan Thiel Tourist Info niet aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor het (op legale wijze) belasten van uw creditcard en geen enkel bedrag storneren of terugeisen voor het geldig of geautoriseerd belasten van uw creditcard.

In het geval van creditcardfraude of ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard door derde partijen, dragen de meeste creditcardmaatschappijen het risico en betalen zij alle kosten die resulteren uit dergelijk misbruik: dit is soms onderhevig aan een eigen risico (meestal EUR 50 of het equivalent in een andere munteenheid). Om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling, moet u deze fraude melden bij uw creditcardverstrekker (in overeenstemming met hun rapportagerichtlijnen en –procedures) en mail ons onmiddellijk op jttonlinecaribbean@gmail.com. Vermeld ‘creditcardfraude’ in het onderwerp en verstrek uw bewijs van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij). Deze schadeloosstelling geldt alleen voor creditcardreserveringen die zijn gemaakt via de veilige server van JTT-online.com en waarbij het ongeautoriseerde gebruik van uw creditcard resulteerde door verzuim of nalatigheid van Jan Thiel Tourist Info.com en u geen blaam treft tijdens het gebruiken van onze server.

Tickets, levering, wijzigingen, annuleren en no-show

Jan Thiel Tourist Info zal, indien niet anders aangegeven, binnen 24 uur na ontvangst van de betaling de Ticket(s) verzenden naar het door u opgegeven e-mailadres.

U zult de Ticket(s) na ontvangst daarvan direct op juistheid controleren en eventueel de op Ticket of begeleidende e-mail vermelde aanvullende instructies opvolgen.

De geldigheid van de Ticket(s) staat duidelijk vermeld op het document zelf. Ticket(s) kunnen slecht eenmalig gebruikt worden. Na afloop van de geldigheidsdatum zijn Tickets niet meer inwisselbaar of te wijzigen.

Voor het wijzigen van Tickets dient u altijd contact op te nemen met Jan Thiel Tourist Info. Het wijzigen van Tickets is onder voorbehoud van acceptatie door Tour-aanbieder. Een wijzigingsverzoek dient uiterlijk 72 uur voor afloop geldigheidsdatum van het Ticket te worden aangevraagd.

Voor het annuleren van Tickets kunnen kosten in rekening worden gebracht. De Klant dient voor het annuleren altijd contact op te nemen met Jan Thiel Tourist Info. Annuleringen binnen 48 uur voor afloop geldigheidsdatum en een no-show worden niet vergoed.

Tickets met een open datum die binnen een bepaalde periode ingewisseld mogen worden, kunnen niet worden geannuleerd.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor producten of diensten, gerelateerd aan toeristische activiteiten.

Jan Thiel Tourist Info is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van Tickets.

Tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan Thiel Tourist Info.

Jan Thiel Tourist Info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of door de Tour-aanbieder in rekening gebrachte no-showkosten.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer en emailadres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het Ticket. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Tour-aanbieder of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk. De Klant geeft Jan Thiel Tourist Info onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van de (persoons)gegevens.
Indien Jan Thiel Tourist Info gehouden is op grond van wet of regelgeving (persoons)gegevens aan derden te verstrekken is Jan Thiel Tourist Info daartoe gerechtigd.

Tour-aanbieder, tours en activiteiten

Jan Thiel Tourist Info is slechts tussenpersoon en niet Tour-aanbieder, de uitvoerder van de aangeboden tours en activiteiten. Jan Thiel Tourist Info heeft geen invloed op de kwaliteit en uitvoering van de tour of activiteit. Jan Thiel Tourist Info treedt namens de Tour-aanbieder op als tussenpersoon en is geen partij bij de overeenkomst tussen u en de Tour-aanbieder die via de Website tot stand komt.

Een tour of activiteit kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform de voorwaarden van de Tour-aanbieder. Jan Thiel Tourist Info probeert in een dergelijk geval u daarvan op de hoogte te stellen. Jan Thiel Tourist Info kan in dergelijke situatie niet verantwoordelijk worden gehouden en is niet schadeplichtig.

Aansprakelijkheid

Deelname en/of gebruik maken van de diensten en producten van de Tour-aanbieder geschiedt op eigen risico. Aanwijzingen van Tour-aanbieder dienen daarbij te worden opgevolgd.

Jan Thiel Tourist Info is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijk af voor schade, kosten en claims als gevolg van handelen, nalatigheid van Tour-aanbieder, het deelnemen aan en/of gebruikmaken van producten of diensten van de Tour-aanbieder door de Klant. Tour-aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhouding, afdracht en betaling van de toepasbare belastingen met betrekking tot het bedrag van het Ticket aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of wij de betaling van het Ticket faciliteren. Jan Thiel Tourist Info handelt nimmer zelf als aanbieder van welk product of dienst op de Website. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Tour-aanbieder als enige verantwoordelijk is met betrekking tot zijn/haar producten of diensten.

Jan Thiel Tourist Info kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw Ticket.

Iedere eis jegens of klacht gericht tegen Jan Thiel Tourist Info of met betrekking tot de Tour-aanbieder dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in iedergeval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service. Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Jan Thiel Tourist Info accepteert geen andere domicilie op geen enkele andere plaats ter wereld dan het geregistreerde kantoor in Nederland.

Alle geschillen tussen Jan Thiel Tourist Info en de Klant voortvloeiende uit de bestelling van Tickets via de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Jan Thiel Tourist Info B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 729098030000, gevestigd aan Harderwijkerweg 409, 8077 RG Hulshorst, Nederland, bereikbaar op telefoonnummer +(31)6 515 52 782 en per e-mail op finance@janthieltouristinfo.com.

Kunnen wij u helpen?